triskaidekaphobia

英 [,trɪskaɪdekə'fəʊbɪə] 美 [,trɪskaɪ,dɛkə'fobiə; ,trɪskɪ,dɛkə'fobiə]
  • n. 恐数字13症
triskaidekaphobia
«
1 / 3
»
triskaidekaphobia (n.)
"fear of the number 13," 1908, also triskaidecaphobia, from Greek treiskaideka, triskaideka "thirteen" (from treis "three" + deka "ten") + -phobia "fear."