otalgia

英 [əʊ'tældʒɪə] 美 [o'tældʒɪr]
  • n. [耳鼻喉] 耳痛
otalgia
«
1 / 3
»
otalgia 耳痛

来自希腊语ous的所有格形式otos,耳朵,来自PIE*ous,耳朵,词源同ear,auricle.-algia,痛。

otalgia (n.)
1650s, from Greek otalgia "earache," from ous, aus (genitive otos) "ear" (see ear (n.1)) + algos "pain" (see -algia).