fettuccine

英 [,fetʊ'tʃiːnɪ] 美 [,fɛtʊ'tʃini]
  • n. 意大利宽面条;扁平细面条
fettuccine
«
1 / 10
»
fettuccine (n.)
1922, from Italian fettuccine, plural of fettuccina, literally "little ribbon," diminutive of fetta "slice, ribbon" (see fetta).