escalatory

英 ['eskələtərɪ] 美 ['ɛskələ,təri]
  • adj. 使提高的;使增多的
escalatory
«
1 / 10
»