audiometer

英 [,ɔːdɪ'ɒmɪtə] 美 [,ɔdɪ'ɑmətɚ]
  • n. [耳鼻喉] 听度计,听力表;测听计;音响测定器
audiometer
«
1 / 10
»
1. The research study pharyngotympanic tube function of balance pressure by Az - 26 Impedance Audiometer made in Dane.
应用丹麦生产的Az -2 6型声阻抗仪,对反复发作的慢性扁桃体炎所致的扁桃体肥大进行咽鼓管气压平衡功能的测定.

来自互联网

[ audiometer 造句 ]